เงินกู้ฉุกเฉิน

  • วงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกิน 5 เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
  • สมาชิกที่กู้เกินกว่า 1 เท่า ของเงินเดือนต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเงินกู้
  • งวดการผ่อนชำระสูงสุด 10 งวด
       


  •   Download     แบบฟอร์ม เงินกู้ฉุกเฉิน