เงินกู้สามัญ

 • คุณสมบัติของผู้กู้


 • ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และชำระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • สิทธิในการกู้ตามเกณฑ์ดังนี้


 • ระยะเวลาการเป็นสมาชิก(เดือน)กู้ได้จำนวนเท่าของเงินเดือนวงเงินกู้ไม่เกิน(บาท)
  6 – 1220
  13 – 36 30
  37 – 60 40
  61 – 84 45
  85 ขึ้นไป 50 1,500,000
       

 • - สมาชิกที่กู้เงินไม่เกิน 200,000 บาท ไม่คำนึงถึงค่าหุ้น
 • - สมาชิกที่กู้เงินตั้งแต่ 200,001 - 400,000 บาท ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 10%
 • - สมาชิกที่กู้เงินตั้งแต่ 400,001 - 600,000 บาท ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 15%

 • - สมาชิกที่กู้เงินตั้งแต่ 600,001 - 800,000 บาท ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 25% (20%)
 •  

  - สมาชิกที่กู้เงินตั้งแต่ 800,001 - 1 ล้านบาท มีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 30% (25%) (20%)

   
 • - สมาชิกที่กู้เงินเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 35% (30%) (25%)


 • (การกู้ให้มีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน ทั้งนี้ การกู้ตั้งแต่ 600,001 บาทขึ้นไป หากมีหุ้นค้ำประกัน ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แต่หุ้นต้องไม่น้อยกว่าจำนวนร้อยละในวงเล็บแรก และวงเล็บสอง คือ วงเล็บแรก ให้หาผู้ค้ำประกันเพิ่มอีก 1 คน หรือ วงเล็บสอง ให้หาผู้ค้ำประกันเพิ่มอีก 2 คน กรณีมีหุ้นเกินกว่า 50% ของวงเงินกู้ให้ใช้ผู้ค้ำประกันคนเดียวได้)

 • หลักประกันเงินกู้สามัญ


 •        1. ค่าหุ้นนำมาค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90
         2. เอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 90
         3. พันธบัตรรัฐบาลหรือหลักทรัพย์รัฐบาลได้ไม่เกินร้อยละ 80
         4. สมาชิกสหกรณ์ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน อย่างไม่จำกัดความรับผิดชอบ
         5. อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองและปลอดจากการรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้น

 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระ


 •        ผ่อนชำระสูงสุดได้ ไม่เกิน 144 งวด (อายุไม่เกิน 65 ปี)
 •   Download     แบบฟอร์ม เงินกู้สามัญ