เงินกู้พิเศษ


เงินกู้พิเศษมี 4 ประเภท ดังนี้

1.  เพื่อการเคหะสงเคราะห์
2.  เพื่อการซื้อรถยนต์
3  .เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
4.  เพื่อการศึกษา


วัตถุประสงค์การขอกู้เงิน

 • *เพื่อการเคหะสงเคราะห์
         -  เพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดิน
        -   เพื่อสร้างอาคาร
         -  เพื่อซื้อที่ดิน
         -  เพื่อต่อเติมปรับปรุงอาคารหรือที่ดิน

 • *เพื่อซื้อรถยนต์

 • *เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

 • *เพื่อการศึกษา • คุณสมบัติของผู้กู้

         -  อายุการเป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป


  ขั้นตอนการขอกู้

 • ยื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 1-10 ของเดือน

 • นัดวันสำรวจหลักทรัพย์ หลังจากยื่นคำขอกู้

 • นัดวันจดทะเบียนจำนองในเดือนถัดไป • หลักฐานการขอกู้

 • คำขอกู้ พร้อมแผนที่ประกอบพอสังเขป

 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด พร้อมสลิปของสหกรณ์

 • ภาพถ่าย (ผู้กู้ , เจ้าของหลักทรัพย์) ดังนี้
        -  ทะเบียนบ้าน
         - บัตรประจำตัว,บัตรประจำตัวคู่สมรส
        -  ทะเบียนสมรส
 • ภาพถ่ายโฉนดที่ดินทุกหน้า จำนวน 2 ชุด

 • ภาพถ่ายสัญญาจะซื้อจะขาย

 • ภาพถ่ายสัญญาจำนอง (ถ้ามี)

 • ภาพถ่ายแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (กรณีสร้างอาคาร) • การพิจารณาวงเงินกู้

 • วงเงินให้กู้ สูงสุด ไม่เกิน 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) • ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

 • ผู้กู้เงินกู้พิเศษจะต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมกันเป็นจำนวนงวดรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 300 งวด(25 ปี) อายุไม่เกิน 70 ปี •   Download     แบบฟอร์มคำขอกู้พิเศษ