ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด มีกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 7 ตำแหน่ง คือ

       1. ประธานกรรมการ
       2. กรรมการผู้แทนสำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ (1)
       3. กรรมการผู้แทนคณะอักษรศาสตร์
       4. กรรมการผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์
       5. กรรมการผู้แทนคณะโบราณคดี
       6. กรรมการผู้แทนคณะมัณฑนศิลป์
       7. เลขานุการ

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ซึ่งจะได้ ส่งให้หน่วยงานติดประกาศให้สมาชิกทราบต่อไป ในการนี้สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจจะสมัครเป็นกรรมการ และขอเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านไปใช้สิทธิสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

  • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ทำการสหกรณ์ฯ ทั้ง 2 วิทยาเขต ระหว่างวันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2552 ในเวลาราชการ


  • กำหนดวันสรรหา การลงคะแนนสรรหา จะกระทำในวันที่ 19 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 -14.00 น. ณ หน่วยสรรหาหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี นครปฐม หน้าที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ วังท่าพระ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และหน้าสำนักงานเลขานุการคณะทั้ง 9 คณะ สำหรับสมาชิกสังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักหอสมุดกลาง ลงคะแนนสรรหา ณ ใต้อาคารศูนย์รวม 1 (หน้าไปรษณีย์) และ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตเพชรบุรี ลงคะแนนสรรหา ณ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี


  • สิทธิ์ในการสมัครรับการสรรหา สมาชิกที่สมัครเป็นกรรมการผู้แทนหน่วยงาน สมาชิกจะต้องทำงานในสังกัดหน่วยงานที่ตนเองจะเป็นผู้แทน สมาชิกที่สมัครเป็นกรรมการบริหาร ตำแหน่งเลขานุการ สมาชิกจะต้องทำงาน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทั้งนี้สมาชิกที่จะสมัครรับการสรรหาตำแหน่งต่าง ๆ ข้างต้น ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี


  • สิทธิ์ในการลงคะแนนสรรหา สมาชิกทุกท่านมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาให้ผู้ที่สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ทุกตำแหน่ง ทั้ง 7 ตำแหน่ง ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราวและสมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง


  •   Download     แบบฟอร์ม สมัครกรรมการ