อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท
(เดือน)
ร้อยละ
ต่อปี
ออมทรัพย์ 0.50
ออมทรัพย์พิเศษ 1.00
ประจำ 3 เดือน 1.00
ประจำ 6 เดือน 1.25
ประจำ 12 เดือน 1.50
< 1,000,000 -5,000,000 -
< 5,000,000 -10,000,000 -
< 10,000,000 ขึ้นไป -


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
(คิดดอกเบี้ยรายวันตามต้นคงเหลือ)
เงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ
6.50
ต่อปี
สูงสุดส่งได้ไม่เกิน งวด
เงินกู้ฉุกเฉิน 12
เงินกู้สามัญ 144
เงินกู้พิเศษ 300
จำนวนงวดส่งเงินกู้แต่ละราย ขึ้นอยู่ตามสิทธิการกู้แต่ละบุคคล

จำนวนผู้เข้ารับชม

stats counter
 

ติดต่อสหกรณ

สำนักงานใหญ่ (นครปฐม)

6 ถ.ราชมรรคาใน

ต.พระปฐมเจดีย์

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทร.034-255819

โทร.098-2751887

 

สำนักงานสาขา (วังท่าพระ)

31 ถ.หน้าพระลาน

แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200

โทร.02-2225886

โทร.081-9410466

 

 

 

 

 

 

 

 


  ประกาศ   สหกรณ์

สมาชิกที่มีความประสงค์จะกู้เงินกับสหกรณ์ฯ เงินกู้ทุกประเภท กรุณานำสลิปเงินเดือน และใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ฯ มายื่นพร้อมคำขอกู้ทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และความรวดเร็วในการกู้ ทั้งนี้ใบเสร็จที่นำมาต้องเป็นของเดือนปัจจุบัน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เดือนกรกฎาคม 2567 รับเงินกู้วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เงินกู้พิเศษยื่นภายในวันที่ 10 , ยื่นฉุกเฉินและสามัญ ภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น          

       (การยื่นกู้ทุกประเภท กรุณาเตรียมสลิปเงินเดือนและสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง)

ประกาศ

 

 

สหกรณ์ฯ ประกาศเปิดขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2567 ตามประกาศนี้ และสามารถโหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่นี้

 

สหกรณ์ฯ ประกาศรับเงินฝากจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังนี้

เงินฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดา ตามประกาศ

เงินฝากออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคล ตามประกาศ

เงินฝากประจำสำหรับนิติบุคคล ตามประกาศ

ดาวโหลดแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีได้ที่นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ ประกาศ เงินกู้โครงการเงินกู้เฉพาะกิจเพื่อเหตุฉุกเฉินจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามประกาศดังนี้ สามารถโหลดแบบฟอร์มเงินกู้โครงการดังกล่าวได้ที่นี้

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ ประกาศ เรื่องเงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามประกาศดังนี้

 

 

 

 

 

 

โหลด ระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2566

สหกรณ์ฯ ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะสั้นแก่สหกรณ์อื่น "โครงการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นเพื่อเสริมสภาพคล่อง ครั้งที่ 1/2566" จึงขอเชิญชวนสหกรณ์ ที่สนใจ แจ้งความประสงค์ ตามแบบฟอร์มเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด โหลดประกาศและแบบฟอร์มได้ที่นี้

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มีการดำเนินตามนโยบายประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้ และมีมาตรการและนโยบายดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถให้ความคิดเห็นร่างระเบียบฯ ผ่าน QR Code นี้ หรือ หน้าเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เลยครับ

ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็ฯกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ สามารถโหลดไดที่นี้้ หน้า 1 และหน้า 2

 

 

สหกรณ์ฯ ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสามัญประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศดังนี้

 

 

 

 

มาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิก โหลดได้ที่นี้

 

 

 

สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือยินยอมPDPA เพื่อให้สมาชิกทำความเข้าใจในการกรอกยินยอมให้สหกรณ์ฯ สามารถใช้ข้อมูลของสมาชิกได้ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ต่อไป

สามารถโหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลPDPA โหลดได้ที่นี้

สมาชิกสามารถดูรายละเอียด ที่ https://drive.google.com/file/d/1dp3YCINFqKMciIpSA_OrJwDg9p5qRPpC/view

PDPA

 

 

สหกรณ์ฯ กำหนดระเบียบและประกาศ ดังนี้

- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉิน พ.ศ.2565

- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2565

- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2565

- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2565

- ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินกู้พิเศษ

 

 

สหกรณ์ฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเงินกู้สามัญโครงการพิเศษต่าง ๆ ตามประกาศนี้

 

สหกรณ์ฯ กำหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ.2564 ระเบียบดังนี้

(แบบฟอร์มโหลดได้ที่ด้านซ้ายของเวป)

 

สหกรณ์ฯ กำหนดระเบียบและประกาศดังนี้

- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2564

- ระเบียบว่าด้วยสมาชิกที่ไม่มีบุตร พ.ศ.2564 (แบบฟอร์มโหลดที่ด้านซ้ายของเวป)

- ประกาศเงินกู้สามัญโครงการพิเศษต่าง ๆ

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2564 ดังนี้ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ 2564 และกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญตามประกาศ ดังนี้ ประกาศหลักเกณฑ์การกู้สามัญ

 

 

สหกรณ์ฯ กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นโสด พ.ศ.2564 ดังนี้

 

 

สหกรณ์ฯ กำหนดการส่งค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท ส่งสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ตามประกาศนี้ และระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2564 นี้

 

 

 

 

 

 

เนื่องจาก ภาวะการแพร่ระบาด ของ ไวรัสโควิด 19 นั้น ในการจ่ายเงินกู้ ขอให้สมาชิกเขียนเอกสารสัญญารับเงินให้เรียบร้อย และแจ้งเลขที่บัญชีของ ธนาคารกรุงศรีฯ หรือ ธนาคารทหารไทย ไว้ เมื่อถึงวันจ่ายเงินกู้สหกรณ์ฯ จะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก ต่อไป จึงแจ้งให้สมาชิกทราบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกที่ประสงค์จะยื่นกู้เงินกู้สามัญทุกประเภท ในการยื่นทุกครั้งต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสลิปเงินเดือนตามประกาศนี้

 

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การงดซื้อหุ้นสามัญเพิ่มกรณีพิเศษ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 มีมติให้งดซื้อหุ้นทุกประเภทยกเว้นการส่งหุ้นรายเดือน อ่านประกาศที่นี้

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ ถือใช้ระเบียบว่าด้วยสมาชิกที่เป็นโสด ตามประกาศที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้น หากสมาชิกที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถโหลดแบบฟอร์ม ขอรับเงินโสด ที่นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 อ่านระเบียบฯ คลิ๊กที่นี้

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 อ่านระเบียบฯ คลิ๊กที่นี้

 

 

 

การสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ วันที่ 31 พฤษภาคม - 1มิถุนายน 2557 ณ หาดทรายทอง รีสอร์ท หาดเจ้าหลาง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ชมภาพกิจกรรมด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********* ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้น.พ.ศ.2557 โหลดดูระเบียบที่นี้

 

ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป คลิ๊กอ่านประกาศที่นี้

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ตรั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ได้พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองของสมาชิก นั้น เนื่องจากเดิมได้มีสมาชิกมาขอหนังสือรับรองต่างๆ แต่มีสมาชิกบางท่านไม่มารับเอกสารที่ได้ขอไว้ดังกล่าว จึงเกิดความเสียหายในขั้นตอนการดำเนินการออกหนังสือเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ฉบับละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

ตอบข้อหารือในการถอนหุ้นบางส่วนของสหกรณ์

เนื่องจากมีสมาชิกสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่ได้ขอหารือสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ในกรณีมีสมาชิกขอถอนหุ้นบางส่วน และี่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่คงเดิม นั้น จะสามารถทำได้หรือไม่

โดยสหกรณ์จังหวัดนครปฐมตอบข้อหารือว่า เห็นสมควรปฏิบัติตามคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้

นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า

1. หลักการลงทุนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลจะไม่สามารถถอนหุ้นคืนได้ เนื่องจาก

1.1 การถือหุ้น คือ ความผูกพันตนเข้าเป็นเจ้าของกิจการส่วนหนึ่ง ย่อมต้องมีความรับผิดชอบตามจำนวนหุ้นที่คนถือ

1.2 ทุนเรือนหุ้น คือ ทุนดำเนินงานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคล มิใช่ของผู้ถือหุ้น

1.3 การถอนหุ้นคืน เป็นการลดทุนดำเนินงานอันจะมีผลกระทบเชิงลบแก่กิจการและเจ้าหนี้

1.4 การจ่ายคืนค่าหุ้นของนิติบุคคล มีกฎหมายกำหนดให้ทำได้ภายหลังการชำระบัญชี

2.การถือหุ้นของสมาชิกสหกรร์จะอยู่ในหลักการดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อบังคับบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ์และวิธีปฏิบัติของสหกรณ์จะมีข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้

2.1 การจ่ายคืนค่าหุ้นของสหกรณ์ให้แก่สมาชิกเมื่อต้องพ้นจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้คามมูลค่าที่กำหนดไว้ หรือตามมูลค่าเงินค่าหุ้นคงเหลือที่สหกรณ์คำนวณไว้ในเวลานั้น (กรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม) ซึ่งการคืนในลักษณะนี้มาตรา 33(3) แห่ง พรบ.สหกรณ์ 2542 ได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการลดทุนเรือนหุ้นเพื่อมิให้กระทบกระเทือนต่อทุนดำเนินงานของสหกรณ์มากนัก คือ ห้ามมิให้สมาชิกคนหนึ่งถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

2.2 มาตรา 42 วรรคสอง กำหนดว่าในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น เพื่อป้องกันมิให้ทุนดำเนินงาน แผนดำเนินงาน และประมาณการรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ได้รับผลกระทบ เนื่องจากหุ้นของสหกรณ์เป็นทุนของสหกรณ์ หากกำหนดให้สมาชิกสามารถถอนคืนหุ้นได้บางส่วนในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้นอกของสมาชิก

3. ร่างข้อบังคับของนายทะเบียนสหกรณ์ที่กำหนดห้ามมิให้สมาชิกถอนหุ้นคืนในระหว่างที่ยังคงสมาชิกภาพในสหกรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จึงเป็นไปตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งหากกำหนดให้สมาชิกสามารถถอนคืนหุ้นได้บางส่วนในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ จะทำให้จำนวนทุนเรือนหุ้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนดำเนินงานประจำปีและความน่าเชื่อถือต่อฐานะการเงินของสหกรณ์ในมุมมองของสถาบันการเงินและเจ้าหนี้สหกรณ์ จึงเห็นควรไม่อนุญาตให้มีการถอนหุ้นคืนได้ระหว่างเป็นสมาิชิก

สรุปว่า สมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถถอนหุ้นบางส่วน หรือทั้งหมดได้ หากยังเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ และจะถอนหุ้นคืนได้ก็ต่อเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกแล้ว

จึงแจ้งให้สมาชิกทราบ

 

สำหรับกรณีที่มีสมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมทุกๆเดือนต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไปนั้น คณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้ว เห็นว่า ไม่ควรเผยแพร่เนื่องจาก มีรายละเอียดบางส่วนที่เป็นความลับของสมาชิก ซึ่งเป็นความลับส่วนบุคคล จึงไม่ควรเผยแพร่ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลดังกล่าว จึงเรียนมาให้สมาชิกทราบ และในการดำเนินงานของคณะกรรมการจะคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์เป็นหลัก

และในกรณีสมาชิกจะขอให้เวียนรายงานการประชุมใหญ่ปีที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุมนั้น เนื่องจากตาม พรบ.สหกรณ์ กำหนดให้สมาชิกที่จะรับรองรายงานการประชุมใหญ่ได้ นั้น จะต้องเป็นสมาิชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่เท่านั้น ในการรับรองรายงานการประชุม จึงต้องมีการรับรองเฉพาะในที่ประชุมใหญ่เท่านั้น จึงเรียนมาให้สมาชิกทราบ

 

 

  

       ข่าว สหกรณ์ฯ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ลดลงเหลือ อ้ตราร้อยละ 6.50  ต่อปี  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2553  เป็นต้นไป

 

 

การโอนเงินผ่านธนาคาร สมาชิกที่มีความประสงค์จะฝากเงินหรือชำระหนี้ผ่านธนาคาร โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด

   - ธนาคารทหารไทย สาขานครปฐม เลขที่ 352 - 2 -06521 - 2              

   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 567 - 1 - 05080-4


เพื่อความรวดเร็ว ขอให้สมาชิกผู้โอนเงินนำสลิปเงินฝากธนาคารมาติดต่อหรือโทรศัพท์แจ้งมายังสหกรณ์ฯ ก่อน 15.00 น. เพื่อลงบัญชีรับฝากเงิน หรือการชำระหนี้จากสหกรณ์ฯ

 

     หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนคงเหลือหลังการหักเงินเดือนชำระหนี้
     การแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน
     การแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน (แก้ไขเพิ่มเติม)
     ข่าวสหกรณ์ สรรหากรรมการ

   รอบรั้ว   สหกรณ์


  ความเป็นมาและความคืบหน้าในการผลักดันแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์
  ชสต. ร่วมกับ ชสอ. จัดสัมมนา “กลยุทธ์การบริหารสินเชื่อ และการประเมินราคาหลักประกัน”
  เปิดจำหน่ายเงินฝากประจำ และตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่นTwin Investmet วงเงิน 2,000 ล้านบาท
  ชสอ. เชิญชวนรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  ร่วมแสดงความยินดี กับ 70 ปี สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด
  สว.สก. จัดประกวดโครงการ การประกาศเกียรติคุณรางวัลสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า
  สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
  จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 266 เดือนมิถุนายน 2552

สถาบันการเงิน    


ลำดับสัญลักษณ์ชื่อสถาบันที่อยู่
1     ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
    http://www.bangkokbank.com
333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-4333 โทรสาร 0-2236-8281-2
2      ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    http://www.ktb.co.th
35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222 โทรสาร 0-2255-9391-3
3     ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
    http://www.krungsri.com
1222 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-2000 โทรสาร 0-2683-1304
4      ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
    http://www.kasikornbank.com
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2888-8888 โทรสาร 0-2888-8882
5     ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
    http://www.kiatnakin.co.th
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10331
โทรศัพท์ 0-2680-3333โทรสาร 0-2256-9933
6     ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
    http://www.cimbthai.com
44 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-9000-3 โทรสาร 0-2633-9026
(ชื่อเดิม ธ.ไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน))
7     ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
    http://www.tmbbank.com
3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2990-6010
8     ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
    http://www.tisco.co.th
48/2 ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6000 โทรสาร 0-2633-6800
9     ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
    http://www.scb.co.th
9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-1000โทรสาร 0-2544-4948
10     ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน)
    http://www.thanachartbank.co.th
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2655-9000 โทรสาร 0-2655-9001
11     ธ. นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
    http://www.scib.co.th
1101 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2208-5000 โทรสาร 0-2253-1240, 0-2226-3798
12     ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
    http://www.uob.co.th
191 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2343-3000 โทรสาร 0-2287-2973-4
13     ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
    http://www.standardchartered.co.th
90 อาคารสาทรธานี ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-4000 โทรสาร 0-2724-4444
14     ธ. สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
    http://www.aclbank.com
622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2663-9999 โทรสาร 0-2663-9888
    ที่มา :http://www.bot.or.th