อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท
(เดือน)
ร้อยละ
ต่อปี
ออมทรัพย์ 0.50
ออมทรัพย์พิเศษ 1.00
ประจำ 3 เดือน 1.00
ประจำ 6 เดือน 1.25
ประจำ 12 เดือน 1.50
< 1,000,000 -5,000,000 -
< 5,000,000 -10,000,000 -
< 10,000,000 ขึ้นไป -


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
(คิดดอกเบี้ยรายวันตามต้นคงเหลือ)
เงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ
6.50
ต่อปี
สูงสุดส่งได้ไม่เกิน งวด
เงินกู้ฉุกเฉิน 10
เงินกู้สามัญ 144
เงินกู้พิเศษ 300
จำนวนงวดส่งเงินกู้แต่ละราย ขึ้นอยู่ตามสิทธิการกู้แต่ละบุคคล

จำนวนผู้เข้ารับชม

stats counter
 

ติดต่อสหกรณ

สำนักงานใหญ่ (นครปฐม)

6 ถ.ราชมรรคาใน

ต.พระปฐมเจดีย์

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทร.034-255819

ภายใน 29635-6

 

สำนักงานสาขา (วังท่าพระ)

31 ถ.หน้าพระลาน

แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200

โทร.02-2225886

ภายใน 1475

 

 

 

 


  ประกาศ   สหกรณ์

สมาชิกที่มีความประสงค์จะกู้เงินกับสหกรณ์ฯ เงินกู้ทุกประเภท กรุณานำสลิปเงินเดือน และใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ฯ มายื่นพร้อมคำขอกู้ทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และความรวดเร็วในการกู้ ทั้งนี้ใบเสร็จที่นำมาต้องเป็นของเดือนปัจจุบัน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เดือนพฤศจิกายน 2562 รับเงินกู้วันอังคารที่ี่ 26 พฤศจิกายน 2562 เงินกู้พิเศษยื่นภายในวันที่ 10 , ยื่นฉุกเฉินและสามัญ ภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น          

                                           (การยื่นกู้ทุกประเภท กรุณาเตรียมสลิปเงินเดือนและสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง)

ประกาศ

 

สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ตามประกาศที่นี้

 

 

สหกรณ์ฯ สรรหากรรมการดำเนินการ ปี 2563 - 2564 จำนวน 7 ตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประกาศที่นี้ สามารถโหลดใบสมัครได้ที่นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ เดือนกันยายน 2562 ติดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงค์หลังเกษียณ โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้

 

 

สมาชิกที่ประสงค์จะยื่นกู้เงินกู้สามัญทุกประเภท ในการยื่นทุกครั้งต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสลิปเงินเดือนตามประกาศนี้

 

สหกรณ์ฯ กำหนดการส่งค่าหุ้นรายเดือน ๆ ละไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเดือน เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ตามประกาศคลิ๊กที่นี้

 

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การงดซื้อหุ้นสามัญเพิ่มกรณีพิเศษ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 มีมติให้งดซื้อหุ้นทุกประเภทยกเว้นการส่งหุ้นรายเดือน อ่านประกาศที่นี้

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ ถือใช้ระเบียบว่าด้วยสมาชิกที่เป็นโสด ตามประกาศที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้น หากสมาชิกที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถโหลดแบบฟอร์ม ขอรับเงินโสด ที่นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 อ่านระเบียบฯ คลิ๊กที่นี้

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 อ่านระเบียบฯ คลิ๊กที่นี้

 

 

 

การสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ วันที่ 31 พฤษภาคม - 1มิถุนายน 2557 ณ หาดทรายทอง รีสอร์ท หาดเจ้าหลาง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ชมภาพกิจกรรมด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********* ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้น.พ.ศ.2557 โหลดดูระเบียบที่นี้

 

ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป คลิ๊กอ่านประกาศที่นี้

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ตรั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ได้พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองของสมาชิก นั้น เนื่องจากเดิมได้มีสมาชิกมาขอหนังสือรับรองต่างๆ แต่มีสมาชิกบางท่านไม่มารับเอกสารที่ได้ขอไว้ดังกล่าว จึงเกิดความเสียหายในขั้นตอนการดำเนินการออกหนังสือเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ฉบับละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

ตอบข้อหารือในการถอนหุ้นบางส่วนของสหกรณ์

เนื่องจากมีสมาชิกสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่ได้ขอหารือสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ในกรณีมีสมาชิกขอถอนหุ้นบางส่วน และี่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่คงเดิม นั้น จะสามารถทำได้หรือไม่

โดยสหกรณ์จังหวัดนครปฐมตอบข้อหารือว่า เห็นสมควรปฏิบัติตามคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้

นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า

1. หลักการลงทุนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลจะไม่สามารถถอนหุ้นคืนได้ เนื่องจาก

1.1 การถือหุ้น คือ ความผูกพันตนเข้าเป็นเจ้าของกิจการส่วนหนึ่ง ย่อมต้องมีความรับผิดชอบตามจำนวนหุ้นที่คนถือ

1.2 ทุนเรือนหุ้น คือ ทุนดำเนินงานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคล มิใช่ของผู้ถือหุ้น

1.3 การถอนหุ้นคืน เป็นการลดทุนดำเนินงานอันจะมีผลกระทบเชิงลบแก่กิจการและเจ้าหนี้

1.4 การจ่ายคืนค่าหุ้นของนิติบุคคล มีกฎหมายกำหนดให้ทำได้ภายหลังการชำระบัญชี

2.การถือหุ้นของสมาชิกสหกรร์จะอยู่ในหลักการดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อบังคับบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ์และวิธีปฏิบัติของสหกรณ์จะมีข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้

2.1 การจ่ายคืนค่าหุ้นของสหกรณ์ให้แก่สมาชิกเมื่อต้องพ้นจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้คามมูลค่าที่กำหนดไว้ หรือตามมูลค่าเงินค่าหุ้นคงเหลือที่สหกรณ์คำนวณไว้ในเวลานั้น (กรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม) ซึ่งการคืนในลักษณะนี้มาตรา 33(3) แห่ง พรบ.สหกรณ์ 2542 ได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการลดทุนเรือนหุ้นเพื่อมิให้กระทบกระเทือนต่อทุนดำเนินงานของสหกรณ์มากนัก คือ ห้ามมิให้สมาชิกคนหนึ่งถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

2.2 มาตรา 42 วรรคสอง กำหนดว่าในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น เพื่อป้องกันมิให้ทุนดำเนินงาน แผนดำเนินงาน และประมาณการรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ได้รับผลกระทบ เนื่องจากหุ้นของสหกรณ์เป็นทุนของสหกรณ์ หากกำหนดให้สมาชิกสามารถถอนคืนหุ้นได้บางส่วนในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้นอกของสมาชิก

3. ร่างข้อบังคับของนายทะเบียนสหกรณ์ที่กำหนดห้ามมิให้สมาชิกถอนหุ้นคืนในระหว่างที่ยังคงสมาชิกภาพในสหกรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จึงเป็นไปตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งหากกำหนดให้สมาชิกสามารถถอนคืนหุ้นได้บางส่วนในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ จะทำให้จำนวนทุนเรือนหุ้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนดำเนินงานประจำปีและความน่าเชื่อถือต่อฐานะการเงินของสหกรณ์ในมุมมองของสถาบันการเงินและเจ้าหนี้สหกรณ์ จึงเห็นควรไม่อนุญาตให้มีการถอนหุ้นคืนได้ระหว่างเป็นสมาิชิก

สรุปว่า สมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถถอนหุ้นบางส่วน หรือทั้งหมดได้ หากยังเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ และจะถอนหุ้นคืนได้ก็ต่อเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกแล้ว

จึงแจ้งให้สมาชิกทราบ

 

สำหรับกรณีที่มีสมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมทุกๆเดือนต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไปนั้น คณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้ว เห็นว่า ไม่ควรเผยแพร่เนื่องจาก มีรายละเอียดบางส่วนที่เป็นความลับของสมาชิก ซึ่งเป็นความลับส่วนบุคคล จึงไม่ควรเผยแพร่ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลดังกล่าว จึงเรียนมาให้สมาชิกทราบ และในการดำเนินงานของคณะกรรมการจะคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์เป็นหลัก

และในกรณีสมาชิกจะขอให้เวียนรายงานการประชุมใหญ่ปีที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุมนั้น เนื่องจากตาม พรบ.สหกรณ์ กำหนดให้สมาชิกที่จะรับรองรายงานการประชุมใหญ่ได้ นั้น จะต้องเป็นสมาิชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่เท่านั้น ในการรับรองรายงานการประชุม จึงต้องมีการรับรองเฉพาะในที่ประชุมใหญ่เท่านั้น จึงเรียนมาให้สมาชิกทราบ

 

 

  

       ข่าว สหกรณ์ฯ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ลดลงเหลือ อ้ตราร้อยละ 6.50  ต่อปี  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2553  เป็นต้นไป

 

 

การโอนเงินผ่านธนาคาร สมาชิกที่มีความประสงค์จะฝากเงินหรือชำระหนี้ผ่านธนาคาร โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด

   - ธนาคารทหารไทย สาขานครปฐม เลขที่ 352 - 2 -06521 - 2              

   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 567 - 1 - 05080-4


เพื่อความรวดเร็ว ขอให้สมาชิกผู้โอนเงินนำสลิปเงินฝากธนาคารมาติดต่อหรือโทรศัพท์แจ้งมายังสหกรณ์ฯ ก่อน 15.00 น. เพื่อลงบัญชีรับฝากเงิน หรือการชำระหนี้จากสหกรณ์ฯ

 

     หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนคงเหลือหลังการหักเงินเดือนชำระหนี้
     การแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน
     การแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน (แก้ไขเพิ่มเติม)
     ข่าวสหกรณ์ สรรหากรรมการ

   รอบรั้ว   สหกรณ์


  ความเป็นมาและความคืบหน้าในการผลักดันแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์
  ชสต. ร่วมกับ ชสอ. จัดสัมมนา “กลยุทธ์การบริหารสินเชื่อ และการประเมินราคาหลักประกัน”
  เปิดจำหน่ายเงินฝากประจำ และตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่นTwin Investmet วงเงิน 2,000 ล้านบาท
  ชสอ. เชิญชวนรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  ร่วมแสดงความยินดี กับ 70 ปี สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด
  สว.สก. จัดประกวดโครงการ การประกาศเกียรติคุณรางวัลสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า
  สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
  จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 266 เดือนมิถุนายน 2552

สถาบันการเงิน    


ลำดับสัญลักษณ์ชื่อสถาบันที่อยู่
1     ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
    http://www.bangkokbank.com
333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-4333 โทรสาร 0-2236-8281-2
2      ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    http://www.ktb.co.th
35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222 โทรสาร 0-2255-9391-3
3     ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
    http://www.krungsri.com
1222 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-2000 โทรสาร 0-2683-1304
4      ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
    http://www.kasikornbank.com
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2888-8888 โทรสาร 0-2888-8882
5     ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
    http://www.kiatnakin.co.th
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10331
โทรศัพท์ 0-2680-3333โทรสาร 0-2256-9933
6     ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
    http://www.cimbthai.com
44 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-9000-3 โทรสาร 0-2633-9026
(ชื่อเดิม ธ.ไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน))
7     ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
    http://www.tmbbank.com
3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2990-6010
8     ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
    http://www.tisco.co.th
48/2 ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6000 โทรสาร 0-2633-6800
9     ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
    http://www.scb.co.th
9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-1000โทรสาร 0-2544-4948
10     ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน)
    http://www.thanachartbank.co.th
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2655-9000 โทรสาร 0-2655-9001
11     ธ. นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
    http://www.scib.co.th
1101 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2208-5000 โทรสาร 0-2253-1240, 0-2226-3798
12     ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
    http://www.uob.co.th
191 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2343-3000 โทรสาร 0-2287-2973-4
13     ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
    http://www.standardchartered.co.th
90 อาคารสาทรธานี ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-4000 โทรสาร 0-2724-4444
14     ธ. สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
    http://www.aclbank.com
622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2663-9999 โทรสาร 0-2663-9888
    ที่มา :http://www.bot.or.th